משתמש/ת יקר/ה,

קודקס משקיעה מאמצים רבים בפיתוח כלים נוחים ומתקדמים, שהופכים את תהליך חיפוש העבודה ליעיל, ממוקד ומהיר הרבה יותר מבעבר. אנחנו לא שוקטים על שמרינו ועמלים כל העת בשכלול ושיפור השרות שניתן ללקוחותינו. נוכח ההשקעה המשמעותית, ונוכח הייחודיות והמקוריות של הפיתוח, העיצוב והתכנים המצויים באתר מצאנו לנכון להציג בפניך ולקבל את הסכמתך לתנאי השימוש באתר.

 
תנאי שימוש
השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים המפורטים להלן:
 
1. האתר וכן כל תוכן המופיע בו הנם רכושה הבלעדי של קודקס. אין להעתיק, להעביר ו/או לפרסם את התוכן בשום צורה שהיא ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או שימוש שאינו שימוש אישי.
 
2. מובהר בזאת, זכות השימוש באתר היא למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי ראשי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה לצד ג'. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור או פרסום של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש לפרסום - אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
 
3. השימוש באפליקציה לחיפוש משרות באתר קודקס הינו אישי ופרטי ואין להעביר לאחר את שם המשתמש והסיסמא האישיים. ביצוע פעולה כאמור, אף אם לא שימשה לצרכים מסחריים, תהיה כפופה לפיצוי מוסכם כמפורט בסעיף 6 להלן.
 
4. השירותים והמידע המוצעים למשתמש על ידי קודקס ניתנים as is וקודקס לא תישא בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו. באתר מתפרסם מידע מגוון. מידע זה מוגש כשירות למשתמשים בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. קודקס אינה אחראית לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.
קודקס רואה בפורום כלי חשוב להעברת מידע עדכני בין המועמדים אודות שוק העבודה. השימוש בפורום העומד לרשות המועמדים, ייעשה בצורה מכובדת וראויה בלבד, אשר אין בה משום פגיעה בכבודם או בשמם הטוב של הכותבים ו/או צדדים שלישיים. כל הודעה שלא תעמוד בתנאים אלו תוסר מהפורום. יש לציין, כי קודקס אינה אחראית על תוכן הפרסומים והמפרסם עושה זאת על אחריותו.
 
5. כל זכויות היוצרים, הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר שייכים לקודקס באופן בלעדי ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא רשותה של קודקס מראש ובכתב.
 
6. קודקס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של משתמש באתר במידה והתעורר חשד לשימוש באתר בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות התקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. הפסקת פעילותו של משתמש לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בתקנון זה ולא תהווה עילה כלשהי על ידי המשתמש נגד קודקס גם אם הותר אח"כ למשתמש לחזור ולהשתמש בשירות. בכל מקרה בו יבוצע שימוש מסחרי ו/או הפרה של זכויות הקניין הרוחני של קודקס על ידי המשתמש ו/או על ידי צד ג' אשר קיבל את שם המשתמש והסיסמא האישיים מן המשתמש, מסכים המשתמש לפיצוי מוסכם בסך 100,000 ₪ ללא צורך בהוכחת נזק.